Privacy Statement (NL)

Privacy verklaring (Dutch Only)

Dit is het privacy statement van de Eenmanszaak JOR Sustainable, hierna: JORS. JORS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78499313 en is gevestigd aan Torenallee 48-16 (5617BD) te Eindhoven. In dit document wordt uitgelegd hoe JORS omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht JORS de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van JORS, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan JORS, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

JORS verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door JORS verwerkt worden, hebben ten doel om:

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang.

 

Bij het verlenen van de diensten van JORS worden persoonsgegevens verwerkt. JORS verwerkt uitsluitend gegevens die JORS noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met JORS bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.jors.eu indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.


Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die JORS biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.


Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.


Bewaartermijn

De door JORS verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking door derden

JORS deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op JORS kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

Beveiliging van Persoonsgegevens

JORS neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. JORS behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.


JORS aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website.Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van JORS voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop JORS met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail privacy@jors.eu. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt JORS u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. JORS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

 

Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen Privacy Statement

JORS kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 6 september 2020.